De terminologie rondom het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) roept soms vragen op. Is een MBO’er een scholier of wordt hij/zij toch eerder gezien als een student? Deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag kan leiden tot uiteenlopende antwoorden en verhitte discussies. Het is belangrijk om de terminologie en percepties rondom het MBO te begrijpen en te bespreken, zodat we een duidelijk en genuanceerd beeld krijgen van de positie van MBO’ers binnen het onderwijssysteem. In deze blog gaan we dieper in op de verschillende perspectieven en proberen we helderheid te scheppen in deze kwestie.

Wie zijn MBO’ers?

Een MBO’er (Middelbaar Beroepsonderwijs) wordt over het algemeen beschouwd als een student en niet als een scholier. Hoewel de term ‘student’ vaak geassocieerd wordt met het hoger onderwijs, zoals hogescholen en universiteiten, is de term ook van toepassing op studenten die een MBO-opleiding volgen. Het MBO is een vorm van beroepsonderwijs die zich richt op praktijkgerichte opleidingen en voorbereiding op specifieke beroepen. MBO-studenten verwerven vaardigheden en kennis die hen in staat stellen om een vak of beroep uit te oefenen. In Nederland wordt de term ‘scholier’ meestal gebruikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, zoals het VMBO, HAVO of VWO. Zodra een student het MBO betreedt, wordt de term ‘student’ gebruikt om te verwijzen naar hun status als leerling in het beroepsonderwijs.

Het onderscheid tussen ‘scholier’ en ‘student’ heeft te maken met het niveau en de aard van het onderwijs dat wordt gevolgd. Het hoger onderwijs, zoals universiteiten en hogescholen, wordt over het algemeen beschouwd als het niveau waarop men ‘student’ wordt genoemd, terwijl het MBO als een tussenliggend niveau wordt beschouwd waarop de term ‘student’ ook van toepassing is.

Waarom worden mbo’ers soms door hbo’ers als minderwaardig gezien?

Het is onjuist en ongepast om MBO’ers als minderwaardig te zien ten opzichte van HBO’ers. Dergelijke opvattingen kunnen voortkomen uit misvattingen, vooroordelen of een gebrek aan begrip voor de waarde en het belang van verschillende vormen van onderwijs. Het MBO en HBO zijn beide waardevolle onderwijsniveaus met verschillende doelen en benaderingen. Het MBO richt zich op praktijkgericht onderwijs en het verwerven van specifieke beroepsvaardigheden, terwijl het HBO zich meer richt op theoretisch onderwijs en de voorbereiding op professionele en academische loopbanen.

Elk onderwijsniveau heeft zijn eigen waarde en bijdrage aan de maatschappij. MBO’ers spelen een essentiële rol in verschillende beroepen en sectoren, zoals techniek, zorg, ambachtelijke beroepen en vele andere vakgebieden. Zij dragen bij aan de economie en de samenleving met hun praktische kennis en vaardigheden. Het is belangrijk om onderwijs op alle niveaus te waarderen en te respecteren. Elke vorm van onderwijs is cruciaal en biedt studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, te groeien en bij te dragen aan de maatschappij op hun eigen unieke manier.

Het bevorderen van wederzijds begrip, respect en waardering voor verschillende onderwijsniveaus is essentieel om een inclusieve en diverse samenleving te creëren, waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar potentieel te verwezenlijken, ongeacht het onderwijsniveau dat ze hebben gevolgd.